Εκδρομές εξωτερικού

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχθηκε η υπηρεσία μας σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών εκτός της χώρας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Τα θέματα μετακινήσεων ρυθμίζονται από την υπ. Αρ. 129287/Γ2/2011 ΥΑ στην οποία αναφέρεται ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής πρέπει να αναγράφεται το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού ξεχωριστά για κάθε ημέρα.

Σχετικά με αιτήματα τροποποίησης των ομάδων μαθητών σας διευκρινίζουμε ότι στο άρθρο 3 της ΥΑ υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για τις επισκέψεις στα πλαίσια καινοτόμων προγραμμάτων. Εκεί αναγράφεται η φράση: «που αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι υλοποιούν τα προγράμματα»

Στο άρθρο 8 παρ. 2 αναγράφεται ότι: « Για τις μετακινήσεις των περιπτώσεων 3 & 5 τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών αναγράφονται στην απόφαση του συλλόγου Διδασκόντων του ιδίου άρθρου».

Όπως διευκρινίστηκε και από γραπτό ερώτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση  ΣΕΠΕΔ δεν κρίνεται παιδαγωγικά ωφέλιμο να προστίθενται εκ των υστέρων μαθητές στις ομάδες που υλοποιούν τα προγράμματα.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 13348/ 16-12-2013 της Δ΄Διεύθυνσης,  όπου επισημαίνεται ότι «Οι εκπαιδευτικές εκδρομές στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνδέονται λειτουργικά με το αντικείμενο και τους στόχους του προγράμματος και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες επιφέρουν διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα» και τις προτάσεις της επιτροπής για τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επίτευξης των διδακτικών στόχων, ώστε να μην επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός, ζητείται από τις σχολικές μονάδες, οι οποίες προχωρούν σε προκηρύξεις εκδρομών εξωτερικού στα πλαίσια προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων να υποβάλουν στο αρμόδιο τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων  (Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων) περιγράφοντας αναλυτικά τις δραστηριότητες και τα επιδιωκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα τα εξής:

 (α) ερευνητική έκθεση για το θέμα περιλαμβάνοντας τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μελετήσουν κατά την επίσκεψή τους, τις ερευνητικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν,  τα φύλλα εργασίας των ομάδων αναλυτικά (καθώς και τα ονόματα των μαθητών ανά ομάδα),

(β) τα συμπεράσματα της έρευνας πεδίου, τα σχετικά με το θέμα παραδοτέα των επιμέρους ομάδων καθώς και τα συμπεράσματά τους

(γ) ό,τι άλλο συμπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία τους κρίνουν τα μέλη της υποστηρικτικής ομάδας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1906-10-2-2014.pdf)1906-10-2-2014.pdf[Εγκύκλιος 1906/10-2-2014]210 kB
Joomla templates by a4joomla