Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Καλούνται οι συντονιστές των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων να προετοιμάσουν τον φάκελο απολογισμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Ο φάκελος περιλαμβάνει:

              1) Το δελτίο απολογισμού συμπληρώνεται στη διεύθυνση:

             -Για τα Πολιτιστικά προγράμματα :  https://bit.ly/APOLOG-POLIT23

             -Για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:                

https://forms.gle/SbUEP7vMR6kXSkbi9

             -Για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://forms.gle/yF6wRpafke3jFDkZ8

Το δελτίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στις παραπάνω διευθύνσεις. Δεν χρειάζεται να σταλεί σε έντυπη μορφή.

 2) Το ημερολόγιο συναντήσεων των ομάδων, θεωρημένο από το Διευθυντή του σχολείου, όπου θα βεβαιώνεται η παρουσία του συντονιστή και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις συναντήσεις των ομάδων.

 3) Τα προϊόντα του προγράμματος (έντυπα, CD/DVD, video, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι/ιστολόγια, κατασκευές, θεατρικά σενάρια κ.λπ.). Αυτά μπορεί να υποβληθούν  κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή (CD/USB). Προτείνεται εναλλακτικά η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου και η αποστολή του σχετικού υπερσυνδέσμου.

Στην περίπτωση της αποκλειστικά ηλεκτρονικής υποβολής απολογιστικών στοιχείων παρακαλούμε να συμπεριληφθεί και το ημερολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην περίπτωση της ανάρτησης του υλικού στην σχολική ιστοσελίδα αρκεί να αναγραφεί η ακριβής παραπομπή (όχι απλώς η αρχική ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου) στο δελτίο απολογισμού. Στην περίπτωση του CD/USB παρακαλούμε να περιλαμβάνεται ετικέτα και τίτλος επί του ψηφιακού μέσου.

Σε περίπτωση διακοπής κάποιου εγκεκριμένου προγράμματος ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο υπεύθυνο (αν δεν τον έχει ήδη ενημερώσει).

Μετά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2022-23 οι βεβαιώσεις συντονιστών και συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας στη διαδρομή: Παιδαγωγική καθοδήγηση > Ηλεκτρονικές βεβαιώσεις.

Το σύνολο του παραδοτέου υλικού (μόνο σε περίπτωση που υποβληθούν σε έντυπη μορφή), θα αποσταλεί στη Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, Συγγρού 165, Ν.
Σμύρνη (γραφείο Εκπαιδευτικών θεμάτων) σε χωριστούς φακέλους αναγράφοντας το είδος του προγράμματος υπόψη των αρμοδίων υπεύθυνων έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023. Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη Αγωγής Υγείας κα Δρακοπούλου στο τηλέφωνο 6977 642 646 και στην υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων κα Γιακουμάτου στο τηλέφωνο 6978 22 83 83.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή του απολογισμού καθώς η διαδικασία απόδοσης στοιχείων στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠAIΘ θα πρέπει να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα.

Joomla templates by a4joomla