Απολογισμός προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2013-14

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν προγράμματα  σχολικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 να συμπληρώσουν και να υποβάλουν φάκελο παραδοτέων του προγράμματός τους. Σε περίπτωση διακοπής κάποιου εγκεκριμένου προγράμματος ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο υπεύθυνο. Στο φάκελο θα συμπεριλαμβάνεται:

 1) Το δελτίο απολογισμού. Το πρότυπο του δελτίου έχει σταλεί με την ηλεκτρονική αλληλογραφία και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

2) Το ημερολόγιο συναντήσεων των ομάδων, θεωρημένο από το διευθυντή του σχολείου, όπου θα βεβαιώνεται η παρουσία του συντονιστή και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις συναντήσεις των ομάδων. Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο έγκρισης των προγραμμάτων 13348/16-12-2014 οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τη διεξαγωγή του προγράμματος και  παρευρίσκονται σε κάθε συνάντηση. Δεν δικαιούται βεβαίωση κάποιος εκπαιδευτικός που συμμετείχε απλά σε μία εκδρομή ή υποστήριζε το πρόγραμμα εξ αποστάσεως.

3) Τα προϊόντα του πολιτιστικού προγράμματος (έντυπα, ψηφιακοί δίσκοι CD/DVD, video, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι/ιστολόγια, κατασκευές, θεατρικά σενάρια κλπ). Αυτά μπορεί να υποβληθούν σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD, USBdisks). Στην περίπτωση του ιστότοπου  αρκεί να αναγραφεί η διεύθυνση στο δελτίο απολογισμού.

3)Τις βεβαιώσεις συντονιστή και συμμετεχόντων συμπληρωμένες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το πρόγραμμα.

Στην περίπτωση που στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιήθηκε εκδρομή εξωτερικού παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την εγκύκλιο της Δ΄Διεύθυνσης με αρ. πρωτ. 1906/10-2-2014 και να συμπεριλάβετε στο φάκελο παραδοτέων τα εξής:

(α) ερευνητική έκθεση για το θέμα περιλαμβάνοντας τα ερευνητικά ερωτήματα που μελετήσατε κατά την επίσκεψή σας, τις ερευνητικές διαδικασίες που ακολουθήσατε,  τα φύλλα εργασίας των ομάδων αναλυτικά (καθώς και τα ονόματα των μαθητών ανά ομάδα),

(β) τα σχετικά με το θέμα παραδοτέα των επιμέρους ομάδων καθώς και τα συμπεράσματά  της έρευνας πεδίου.

Το σύνολο του παραδοτέου υλικού, θα αποσταλεί στη Δ΄Δ/νση Αθήνας, Ομήρου 34, Ν. Σμύρνη υπόψη των αρμοδίων υπεύθυνων ως την Παρασκευή 20 Ιουνίου. Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή του φακέλουπροκειμένου να υποβληθούν τα στατιστικά στοιχεία στη διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘΑ. Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο των παραδοτέων θα αποσταλούν οι βεβαιώσεις υλοποίησης προγράμματος στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Φάκελος απολογισμού

Joomla templates by a4joomla