Απολογισμός προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σχολ. έτους 2019-20

Καλούνται οι συντονιστές των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων να προετοιμάσουν τον φάκελο απολογισμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Ο φάκελος περιλαμβάνει:

1)Το δελτίο απολογισμού

Για τα πολιτιστικά προγράμματα το δελτίο συμπληρώνεται στη διεύθυνση: https://bit.ly/APOLOG-20

Για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διεύθυνση: http://bit.ly/PERIVALLON19

Για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας στη διεύθυνση: https://forms.gle/bBSHtwUg36RTLC7z6

              Tο δελτίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Δεν χρειάζεται να σταλεί σε έντυπη μορφή.

              2) Το ημερολόγιο συναντήσεων των ομάδων, θεωρημένο από το Διευθυντή του σχολείου, όπου θα βεβαιώνεται η παρουσία του συντονιστή και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις συναντήσεις των ομάδων. Από την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα σημειώνεται ο τρόπος της συνέχισης με ασύγχρονη ή σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

              3) Τα προϊόντα του προγράμματος (έντυπα, CD/DVD, video, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι/ιστολόγια, κατασκευές, θεατρικά σενάρια κ.λπ.). Αυτά μπορεί να υποβληθούν σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (CD/USB). Στην περίπτωση της αποκλειστικά ηλεκτρονικής υποβολής παρακαλούμε να συμπεριληφθεί και το ημερολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση του ιστότοπου αρκεί να αναγραφεί η ακριβής παραπομπή (όχι απλώς η αρχική ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου) στο δελτίο απολογισμού. Στην περίπτωση του CD/USB παρακαλούμε να περιλαμβάνεται ετικέτα και τίτλος επί του ψηφιακού μέσου.

                    Σε περίπτωση διακοπής κάποιου εγκεκριμένου προγράμματος ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο υπεύθυνο (αν δεν τον έχει ήδη ενημερώσει).

                 Μετά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2019-20  οι βεβαιώσεις συντονιστών και συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης στη διαδρομή: Παιδαγωγική καθοδήγηση > Ηλεκτρονικές βεβαιώσεις.

                Το σύνολο του παραδοτέου υλικού, θα αποσταλεί στη Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας, Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη (γρ. 420) σε χωριστούς φακέλους  αναγράφοντας το είδος του προγράμματος υπόψη των αρμοδίων υπεύθυνων έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή του απολογισμού καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης στοιχείων εμπρόθεσμα στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠAIΘ.

Joomla templates by a4joomla