Απολογισμός προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτους 2021-22

      Καλούνται οι συντονιστές των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων να προετοιμάσουν τον φάκελο απολογισμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Ο φάκελος περιλαμβάνει:

 

             1)Το δελτίο απολογισμού συμπληρώνεται στη διεύθυνση:

             -Για τα πολιτιστικά προγράμματα :  https://bit.ly/APOLOG-22

             -Για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:                  https://forms.gle/f95uUKpwMKcfGLiQ7

             -Για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας:https://forms.gle/m32E5ozhbdEjV32WA

Tο δελτίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στις παραπάνω διευθύνσεις. Δεν χρειάζεται να σταλεί σε έντυπη μορφή.

 

2)Το ημερολόγιο συναντήσεων των ομάδων, θεωρημένο από το Διευθυντή του σχολείου, όπου θα βεβαιώνεται η παρουσία του συντονιστή και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις συναντήσεις των ομάδων.

 

3) Τα προϊόντα του προγράμματος (έντυπα, CD/DVD, video, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι/ιστολόγια, κατασκευές, θεατρικά σενάρια κ.λπ.). Αυτά μπορεί να υποβληθούν σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (CD/USB).

Στην περίπτωση της αποκλειστικά ηλεκτρονικής υποβολής παρακαλούμε να συμπεριληφθεί και το ημερολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην περίπτωση του ιστότοπου αρκεί να αναγραφεί η ακριβής παραπομπή (όχι απλώς η αρχική ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου) στο δελτίο απολογισμού. Στην περίπτωση του CD/USB παρακαλούμε να περιλαμβάνεται ετικέτα και τίτλος επί του ψηφιακού μέσου.

Σε περίπτωση διακοπής κάποιου εγκεκριμένου προγράμματος ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο υπεύθυνο (αν δεν τον έχει ήδη ενημερώσει).

Μετά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2021-22 οι βεβαιώσεις συντονιστών και συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας στη διαδρομή: Παιδαγωγική καθοδήγηση > Ηλεκτρονικές βεβαιώσεις.

Το σύνολο του παραδοτέου υλικού, θα αποσταλεί στη Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας, Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη (γρ. 420) σε χωριστούς φακέλους αναγράφοντας το είδος του προγράμματος υπόψη των αρμοδίων υπεύθυνων έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή του απολογισμού καθώς η διαδικασία απόδοσης στοιχείων στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠAIΘ θα πρέπει να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (10013.pdf)10013.pdf[Απολογισμός 2022]211 kB
Joomla templates by a4joomla