Απολογιστικά στοιχεία εφαρμογής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2017-18

Καλούνται οι συντονιστές των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων να προετοιμάσουν τον φάκελο απολογισμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Ο φάκελος περιλαμβάνει:

1)Το δελτίο απολογισμού. Η φόρμα υποβολής  έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/APOLOG-18. Tο δελτίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να σταλεί σε έντυπη μορφή.

2)Το ημερολόγιο συναντήσεων των ομάδων, θεωρημένο από το Διευθυντή του σχολείου, όπου θα βεβαιώνεται η παρουσία του συντονιστή και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις συναντήσεις των ομάδων. Διευκρινίζουμε ότι το ημερολόγιο θα περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των συναντήσεων και αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που υποστήριξαν τη διεξαγωγή του προγράμματος και παρευρίσκονταν σε κάθε συνάντηση. Δεν δικαιούται βεβαίωση κάποιος εκπαιδευτικός που συμμετείχε απλά σε μία εκδρομή ή υποστήριζε το πρόγραμμα εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση αποχώρησης συναδέλφου εκπαιδευτικού από το πρόγραμμα παρακαλούμε να αναγραφεί στο ημερολόγιο.

3) Ταπροϊόντα του προγράμματος (έντυπα, ψηφιακοί δίσκοι CD/DVD, video, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι/ιστολόγια, κατασκευές, θεατρικά σενάρια κ.λπ). Αυτά μπορεί να υποβληθούν σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD, USB disks). Στην περίπτωση του ιστότοπου αρκεί να αναγραφεί η ακριβής παραπομπή (όχι απλώς η αρχική ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου) στο δελτίο απολογισμού. Στην περίπτωση του cd/dvd/usbπαρακαλούμε να περιλαμβάνεται ετικέτα και τίτλος επί του ψηφιακού μέσου.

               

Επιπρόσθετα διευκρινίζουμε ότι το ημερολόγιο θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή θεωρημένο από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και όχι μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση διακοπής κάποιου εγκεκριμένου προγράμματος ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο υπεύθυνο (αν δεν τον έχει ήδη ενημερώσει).

 

Μετά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων  οι βεβαιώσεις συντονιστών και συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης στη διαδρομή: Παιδαγωγική καθοδήγηση > Ηλεκτρονικές βεβαιώσεις.

 

Το σύνολο του παραδοτέου υλικού, θα αποσταλεί στη Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας, Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη (γρ. 420) σε χωριστούς φακέλους  αναγράφοντας το είδος του προγράμματος υπόψη των αρμοδίων υπεύθυνων ως την Παρασκευή 29η Ιουνίου 2018.

 

Σας εφιστούμε την προσοχή για την έγκαιρη υποβολή του φακέλου καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης στοιχείων εμπρόθεσμα στη αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΕΘ.

Joomla templates by a4joomla