Προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη

Στις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες και δεδομένης της αναγκαιότητας συνύπαρξης μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στα σχολεία ολόκληρης της χώρας, θεωρούμε ότι ζητήματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη οφείλουν να αποτελούν προτεραιότητα στις δυνατότητες που δίνονται μέσα από την διαθεματική προσέγγιση των πολιτιστικών προγραμμάτων. 

Το υλικό που είναι διαθέσιμο στους κάτωθι ιστοτόπους προσφέρεται για την ανάπτυξη πολιτιστικών προγραμμάτων με σχετική  θεματολογία.

1.       «Ανακάλυψε και Δράσε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (ExploreandActforHumanRights)

http://explorehumanrights.coe.int/about-the-program/?lang=en

Ο κύριος στόχος τουπρογράμματος αυτού  είναι να επιτευχθεί η εφαρμογή και ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της καλύτερης κατανόησης των αρχών του Ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της λειτουργίας των μηχανισμών του.

Το πρόγραμμα αρχικά προορίζεται να βοηθήσει τους Ευρωπαίους μαθητές κατά κύριο λόγο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων καθώς και άλλα σημαντικοί φορείς ελέγχου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει να διευρύνει τον ρόλο και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών ως βασικούς εμπλεκομένους στην διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών του Ευρωπαϊκού συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαδικασία συμμετοχής:

Όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης http://explorehumanrights.coe.int/get-involved/?lang=en και να εγγραφούν στέλνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Με την εγγραφή τους θα λάβουν από το Συμβούλιο της Ευρώπης ένα εκπαιδευτικό πακέτο, που περιέχει διάφορα άρθρα, ενημερωτικά δελτία και διδακτικό υλικό.  Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν διάφορα ενδιαφέροντα εργαλεία, όπως εκπαιδευτικά έντυπα και οπτικοακουστικό υλικό στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στην επιλογή RESOURCES.

2.       «Εκπαίδευση για Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_en.asp

Το πρόγραμμα Εκπαίδευση για Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EducationforDemocraticCitizenshipandHumanRights)έχει ως στόχο να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις, κατανόηση, δεξιότητες και στάσεις που βοηθούν τους ανθρώπους, και εν προκειμένω τους μαθητές, να λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο στην κοινότητά τους - σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Μέσα από το πρόγραμμα δίνονται κατευθύνσεις ως προς το πώς μπορεί κανείς να ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του. Επίσης, η προσέγγιση των σχετικών θεμάτων βοηθάει  το άτομο να  συνειδητοποιήσει ότι μπορεί με τις επιλογές και την στάση του να ασκήσει επιρροή και να κάνει τη διαφορά.

Συγκεκριμένα, στην επιλογή Resources?Publications

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/Publications_EN.asp

οι εκπαιδευτικοί τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από μια ευρεία ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού, προκειμένου να ενισχύσουν την διδασκαλία τους επί συγκεκριμένων σχετικών θεμάτων.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα στην παρακάτω υπερσύνδεση http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf

βρίσκεται αναρτημένο στην ελληνική γλώσσα το εγχειρίδιο COMPASSτου Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο αποτελεί μια ιδιαίτερα αξιόλογη πηγή  δημιουργικών τρόπων με τους οποίους οι έφηβοι και οι ενήλικοι νέοι/νέες μπορούν να μάθουν να χειρίζονται προβλήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου κι αν αυτά ανακύπτουν.  

Joomla templates by a4joomla