Διατύπωση στόχων

Οι διδακτικοί στόχοι προσδιορίζονται στα πλαίσια του διδακτικού σκοπού και τον εξειδικεύουν. Οι διδακτικοί στόχοι περιγράφουν με ακρίβεια τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο, παρατηρήσιμο και συνεπώς ελέγξιμο ώστε να αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται.

Για στόχους που αφορούν γνώσεις

Για στόχους που αφορούν δεξιότητες

Για στόχους που αφορούν στάσεις

Αναγνωρίζω

Αποδεικνύω

Αμφισβητώ

Απαριθμώ

Επιλύω

Εφαρμόζω

Αντιπαραθέτω

Διορθώνω

Αποδέχομαι

Διαχωρίζω

Εφαρμόζω

Παροτρύνω

Επιλέγω

Ελέγχω

Απορρίπτω

Εξηγώ

Θέτω

Προτιμώ

Κατατάσσω

Επαληθεύω

Υιοθετώ

Κατηγοριοποιώ

Επεξηγώ

Υποκινώ

Κατονομάζω

Σχεδιάζω

Υποστηρίζω

Περιγράφω

Συμπληρώνω

Ενθαρρύνω

Προσδιορίζω

Χρησιμοποιώ

Εκτιμώ

Συγκρίνω

Επιλέγω

Διερωτώμαι

Συσχετίζω

Οργανώνω

Αρνούμαι

Ταξινομώ

Επιδεικνύω

Συντάσσω

Συμπέρασμα: Όταν οι σκοποί αναλυθούν με λεπτομέρεια, και να αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που μπορούν να παρατηρηθούν ή να μετρηθούν, τότε έχουμε στόχους.

Στους εκπαιδευτικούς στόχους προτιμούμε να δηλώνεται η αναμενόμενη συμπεριφορά του μαθητή.

Κριτήρια για την διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων

Οι στόχοι μας να είναι:

  • Συγκεκριμένοι: Σε τρία επίπεδα (α) ως προς το αποτέλεσμα (αναφέρονται σε σαφή πράξη, συμπεριφορά, ή επίτευξη από την ομάδα-στόχο), (β) την ομάδα-στόχο (π.χ. μαθητές Γ΄ γυμνασίου). και (γ) τον χρόνο επίτευξης τους. 

  • Μετρήσιμοι: Προσδιορίζονται, ει δυνατόν αριθμητικά μέσω δεικτών (π.χ. 70% των συμμετεχόντων?, πέντε ή περισσότεροι?)

  • Σχετικοί: Έχουν νόημα για την ομάδα-στόχο, είναι ρεαλιστικοί, και επιτεύξιμοι στο πλαίσιο των ικανοτήτων τους..

Joomla templates by a4joomla